Aniversare de 15 ani de la infiintarea firmei S.C. Benedek Co SRL 2002 - 2017

Centrale termice, boilere, termostate, sisteme solare, climatizare,materiale instalatii FERROLI LADAN MOTAN VIESSMANN IMMERGAS SUNSYSTEM ATACK FORTIUS VIADRUS

"OFERTE SPECIALE"

Casa Verde

Programul „Casa Verde”
Sunteţi persoană fizică, proprietar/coproprietar al unei locuinţe şi vreţi să vă transformaţi casa într-o „casă eco”? Înscrieţi-vă în Programul „Casa Verde” şi vă veţi putea înlocui sistemul clasic de încălzire cu unul care utilizează energie regenerabilă.
Pasul 1 : Informaţi-vă.
Intraţi pe pagina web a Administraţiei Fondului pentru Mediu www.afm.ro, la secţiunea aferentă Programului.

Descărcaţi Ghidul de finanţare. Acesta conţine toate informaţiile de care aveţi nevoie şi toate documentele pe care trebuie să le completaţi.

Verificaţi calendarul sesiunilor de depunere a dosarelor.
Pasul 2 : Întocmiţi dosarul de finanţare pentru a vă înscrie în Program.
Completaţi documentele din Ghid şi întocmiţi dosarul de finanţare.
! Dosarul trebuie să conţină:

cerere de finanţare nerambursabilă (vezi Anexa 2 la Ghid)

declaraţie pe propria răspundere a solicitantului (vezi Anexa 3 la Ghid)

copie după actul de identitate al solicitantului

extras de carte funciară care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului în care se va realiza proiectul, în original

autorizaţie de construire emisă solicitantului pentru imobilele aflate în construcţie, în copie legalizată

certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local eliberat de către organele competente pe raza cărora domiciliază solicitantul, în original

adeverinţă privind existenţa contului bancar al solicitantului finanţării, emisă de o bancă comercială, sau extras de cont

un plic pe care se va completa numele şi adresa completă a solicitantului, titlul programului şi sesiunea de depunere
Pasul 3 : Depuneţi personal dosarul de finanţare la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului pe raza căreia domiciliaţi.
Pasul 4 : Asiguraţi-vă că dosarul dumneavoastră a fost aprobat.
2
Urmăriţi pe pagina web a Administraţiei Fondului pentru Mediu www.afm.ro publicarea listei cuprinzând proiectele aprobate, respectiv proiectele respinse.
Pasul 5 : Mergeţi să semnaţi contractul de finanţare.
În cazul în care v-aţi găsit numele trecut pe lista proiectelor aprobate, prezentaţi-vă cu actul de identitate la sediul agenţiei judeţene pentru protecţia mediului în termen de maxim 60 de zile de la publicarea listei, pentru semnarea contractului de finanţare nerambursabilă.
Modelul contractului de finanţare îl găsiţi în Anexa 5 din Ghidul de finanţare menţionat la Pasul 1.
Pasul 6 : Transformaţi-vă casa într-o Casă Verde!
Instalaţi sistemul de încălzire care utilizează energie regenerabilă.
Pasul 7 : Decontaţi cheltuielile.
Depuneţi documentele necesare pentru decontarea cheltuielilor la sediul agenţiei judeţene pentru protecţia mediului:

cererea de tragere (vezi Anexa 5 din Ghid)

contractul de execuţie, în copie legalizată

factura fiscală, în copie (se va prezenta şi în original în vederea certificării conformităţii)

documentele bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate şi/sau chitanţa

proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în original

certificatul de garanţie emis de producător pentru instalaţie, în copie

un plic pe care se vor completa numele şi adresa completă ale solicitantului, titlul programului, precum şi numărul şi data contractului de finanţare nerambursabilă în baza căruia se solicită decontarea
Informaţii generale despre Programul Casa Verde
Scopul Programului: îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului şi a combustibililor fosili utilizaţi la producerea energiei termice folosite pentru încălzire şi obţinerea de apă caldă menajeră.
Programul se adresează exclusiv persoanelor fizice şi constă în acordarea, din bugetul Fondului pentru mediu, în funcţie de tipul instalaţiei, a unor sume fixe:

până la 6.000 lei pentru instalarea panourilor solare;

până la 8.000 lei pentru instalarea pompelor de căldură;
3

până la 6.000 lei pentru instalaţie de producere a energiei termice pe bază de peleţi, brichete, tocătură lemnoasă, precum şi orice fel de resturi şi deşeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.
În Program se poate înscrie orice persoană care:

este persoană fizică cu domiciliul pe teritoriul României

este proprietar/coproprietar al imobilului pe/în care se implementează proiectul

nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetele locale, conform legislaţiei naţionale în vigoare

în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a încălcat dispoziţiile legale privind protecţia mediului şi nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului

Beneficiari în anul 2011 (sesiunea s-a deschis pe 01.06.2011): 23.938 dosare depuse, în valoare de peste 144 milioane lei.

Buget alocat în anul 2011: 100 milioane lei
Pentru mai multe informații puteți consulta Ghidul de finanţare publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 310/05.05.2011 şi disponibil pe pagina web a Administraţiei Fondului pentru Mediu www.afm.ro, la secţiunea aferentă Programului.


ANEXA 1

la contractul de finanţare nerambursabilă

Nr. de înregistrare la agenţia teritorială pentru protecţia mediului: ........../........................

Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM): ........../........................

Numele şi prenumele solicitantului: ......................................

Adresa: ..................................................................

Seria şi nr. actului de identitate: BI/CI ................................

Cont nr. ...................... deschis la ...............................

CERERE DE TRAGERE

În baza Contractului de finanţare nerambursabilă nr. ........... din ......./......./......, vă rog să aprobaţi prezenta cerere de tragere, pentru

______________________________________________________________________________

| Suma totală aprobată conform | Suma solicitată | Suma aprobată |

| contractului de finanţare | prin prezenta | prin prezenta |

| nerambursabilă | cerere de tragere | cerere de tragere |

| (în lei) | | |

|____________________________________|____________________|____________________|

| 1 | 2 | 3 |

|____________________________________|____________________|____________________|

| | | |

|____________________________________|____________________|____________________|

NOTĂ:

Coloanele nr. 1 şi 2 se completează de către beneficiar, iar coloana nr. 3 se completează de către personalul AFM.

Ataşez la prezenta cerere documentele justificative (Se va menţiona dacă acestea sunt depuse în original sau în copie.):

1. .......................................

2. .......................................

3. .......................................

4. .......................................

5. .......................................

6. .......................................

7. .......................................

Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar că am verificat datele din prezenta cerere şi, în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.

______________________________________________________________________________

| Numele şi prenumele | Aprobat AFM |

| beneficiarului | Preşedinte ........................ |

| | Directorul Direcţiei economice ....................... |

| Semnătura | Control financiar preventiv .......................... |

| | Directorul Direcţiei implementare proiecte ........... |

| | Şeful Serviciului implementare ....................... |

| | Referent de specialitate ............................. |

|_____________________|________________________________________________________|


Anexa nr.2 la Ghidul de finanţare

Nr. înregistrare la agenţia teritorială al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului: __________________/_________________

Nr. înregistrare Administraţia Fondului pentru Mediu:

__________________/_________________

CERERE DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ

 

DATE DE IDENTIFICARE A SOLICITANTULUI*

 

Nume şi prenume solicitant (conform actului de identitate):

.....................................................................................................................................

Număr şi serie act de identitate: B.I./C.I .................................................................

Valabilitatea actului de identitate: .......................................- .................................

Codul numeric personal: .......................................................................

Adresa completă a solicitantului

Str. .......................................................................... Nr. .......... Bl. .... Sc. .... Et. .... Ap. .....

Localitatea (oraş/municipiu/comună, sat) ....................................................................

Judeţ/sector ...............................................................................

Telefon fix: prefix judeţ ......... nr. telefon .............................

Telefon mobil: .......................................................

Fax: .......................................... Email: ............................................

Adresa completă a imobilului la care se implementează proiectul

Str. .......................................................................... Nr. .......... Bl. .... Sc. .... Et. .... Ap. .....

Localitatea (oraş/municipiu/comună, sat) ....................................................................

Judeţ/sector ...............................................................................

Cont deschis la Banca ...................................................., sucursala ....................................

Cont IBAN .....................................................................................

(Se va ataşa adeverinţa privind existenţa contului, emisă de bancă)

*Este obligatorie completarea tuturor datelor. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate potrivit notificării nr. 0023394/2010, în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul analizei dosarului de finanţare. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă pe adresa autorităţii”

FINANŢARE SOLICITATĂ

Subsemnatul/subsemnata ..................................................................................., cu datele de identificare susmenţionate, solicit o finanţare nerambursabilă în sumă de ................. lei, reprezentând cofinanţare pentru realizarea proiectului ...............................(Se va preciza tipul proiectului conform art. 8 din Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire). Cheltuielile din cadrul proiectului sunt cele prezentate în tabelul de mai jos.

Numele si prenumele solicitantului ___________________________________

Semnatura_________________________

DATE PRIVIND INSTALAŢIILE PENTRU ÎNLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE ÎNCĂLZIRE

CU SISTEME CARE UTILIZEAZĂ ENERGIE SOLARĂ ŞI FINANŢAREA SOLICITATĂ

Denumire instalaţie (ex. panou solar, controler electronic, boiler etc.)

Destinaţia

(apă caldă menajeră/încălzire locuinţă)

Tipul instalaţiei

Putere

(kW/buc) sau capacitate (l/buc)

Bucati

Valoare fără TVA

în lei

Valoare cu TVA

în lei

Cheltuieli cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului, efectuarea, verificarea probelor şi încercărilor:

TOTAL INVESTIŢIE
VALOARE FINANŢARE SOLICITATĂAnexa nr. 3 la Ghidul de finanţare

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

Subsemnatul/subsemnata ..................…………………………………............., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:

a) imobilul în/pe care se realizează investiţia nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

b) în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu am încălcat dispoziţiile legale privind protecţia mediului şi nu sponsorizez activităţi cu efect negativ asupra mediului;

c) cheltuielile eligibile pentru care solicit finanţarea prin Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (programul) nu fac obiectul unui alt program de finanţare;

d) sunt de acord cu faptul că, în timpul procesului de analiză şi selectare a proiectului, poate apărea ca

necesară completarea dosarului de finanţare cu noi documente, pe care, la solicitarea comisiei de analiză, mă oblig să le depun în termenul prevăzut în cuprinsul Ghidului de finanţare a Programului;

e) sunt de acord să finanţez partea ce îmi revine din valoarea eligibilă totală aferentă proiectului, precum şi toate costurile neeligibile necesare implementării proiectului;

f) mă angajez să menţin în funcţiune instalaţiile pentru care se acordă finanţare pentru o perioadă de minim un an;

g) sunt de acord ca reprezentanţii Administraţiei Fondului pentru Mediu sau ai instituţiilor desemnate de autoritatea centrală pentru protecţia mediului sau alte instituţii cu atribuţii în verificarea şi controlul utilizării banului public să verifice folosirea finanţării nerambursabile primite;

h) finanţarea nerambursabilă solicitată, în situaţia aprobării şi acordării, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în cererea de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare;

i) respect legislaţia naţională şi comunitară în domeniul protecţiei mediului;

j) am luat cunoştinţă de faptul că prezentarea eronată sau falsă a datelor şi informaţiilor conţinute în cererea de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare va duce automat la respingerea acestuia ori la neselectarea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanţare în cadrul Programului;

k) nu înregistrez obligaţii restante la bugetul de stat sau la bugetele locale din alte localităţi decât cea pe raza căreia am domiciliul.

l) nu am mai aplicat pentru acelaşi imobil şi nu am mai depus o altă cerere de finanţare care să fi fost acceptată în cadrul acestei sesiuni.

Subsemnatul/subsemnata, înţelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în cererea de finanţare şi în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare depus, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete.

Prin semnarea prezentei, confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate conţinutul cererii de finanţare.

Numele şi prenumele solicitantului ___________________________________

Semnătura _________________ORDIN Nr. 1274 din 20 aprilie 2011
pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care
utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire
EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 310 din 5 mai 2011
Luând în considerare Referatul Administraţiei Fondului pentru Mediu privind aprobarea Ghidului de
finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă,
inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire nr. 10.356/SJ din 31 martie 2011,
în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind
Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi
completările ulterioare,
în temeiul art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (4) din
Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi
Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului şi pădurilor emite prezentul ordin.
ART. 1
Se aprobă Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează
energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul mediului şi pădurilor,
Laszlo Borbely
Bucureşti, 20 aprilie 2011.
Nr. 1.274.
ANEXA 1
GHID DE FINANŢARE
a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv
înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
ART. 1
Ghidul de finanţare
(1) Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie
regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, denumit în continuare
ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza solicitantului de finanţare din Fondul
pentru mediu informaţii privind derularea Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care
utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire,
denumit în continuare program.
(2) Ghidul conţine dispoziţii privind:
a) programul;
1
Ordin nr. 1274/2011 -
b) eligibilitatea solicitantului, a dosarului de finanţare, a proiectului propus şi a cheltuielilor legate de
acesta;
c) condiţiile de depunere a dosarului de finanţare, analiză şi selectare, aprobare, finanţare,
implementare şi monitorizare a proiectului propus.
ART. 2
Scopul programului
Scopul programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului prin reducerea gradului
de poluare cauzată de arderea lemnului şi a combustibililor fosili utilizaţi pentru producerea energiei
termice folosite pentru încălzire şi obţinerea de apă caldă menajeră, precum şi stimularea utilizării
sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabilă, nepoluante, prin finanţarea din
Fondul pentru mediu a proiectelor privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie
regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire.
ART. 3
Sursa de finanţare pentru derularea programului
(1) Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu.
(2) Programul se derulează în limita fondurilor prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al
Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.
(3) Suma alocată sesiunii, distribuită pe judeţe conform numărului de locuitori, se publică odată cu
anunţarea deschiderii sesiunii de depunere a dosarelor de finanţare, prin dispoziţie a preşedintelui
Administraţiei Fondului pentru Mediu.
ART. 4
Definiţii
În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:
a) Autoritate - Administraţia Fondului pentru Mediu;
b) beneficiar - persoană fizică care depune dosar de finanţare şi cu care Autoritatea încheie contract de
finanţare;
c) cerere de finanţare nerambursabilă - document completat şi depus în cadrul sesiunii de depunere de
către solicitant, în vederea obţinerii finanţării din Fondul pentru mediu; formularul cererii de finanţare
nerambursabilă este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ghid;
d) cerere de tragere - solicitare a beneficiarului adresată în scris Autorităţii, în baza căreia se face
decontarea; formularul cererii de tragere este prevăzut în anexa nr. 1 la contractul de finanţare
nerambursabilă prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ghid;
e) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziţia de produse sau lucrări
necesare implementării proiectului şi care pot fi decontate din Fondul pentru mediu, cu condiţia
îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate şi a încadrării lor în categoriile de cheltuieli
eligibile;
f) contribuţie proprie - parte din valoarea totală a cheltuielilor eligibile necesare implementării
proiectului, nefinanţată din Fondul pentru mediu, susţinută de către beneficiar din surse financiare proprii;
g) dosar de decontare - cererea de tragere definită la lit. d), însoţită în mod obligatoriu de documentele
justificative a căror listă este prevăzută în anexa nr. 2 la contractul de finanţare nerambursabilă prevăzut
în anexa nr. 5 la prezentul ghid;
h) dosar de finanţare - cererea de finanţare nerambursabilă definită la lit. c), însoţită de documentaţia
care trebuie depusă de către solicitant în vederea analizării şi aprobării finanţării de către Autoritate;
i) finanţare nerambursabilă - modalitate de susţinere financiară a proiectului, caracterizată prin
decontarea de către Autoritate a unei cote-părţi din cheltuielile eligibile realizate de către beneficiar cu
achiziţia serviciilor/produselor sau lucrărilor;
j) instalator - operatorul economic specializat care comercializează şi instalează sisteme de încălzire
care utilizează energie solară;
k) sistem de încălzire - complex de instalaţii, echipamente şi elemente destinate obţinerii sau producerii
exclusiv de energie termică;
l) sistem de încălzire clasic - sistem de încălzire bazat pe arderea combustibililor fosili: produse
2
Ordin nr. 1274/2011 -
petroliere, gaze naturale, cărbuni;
m) solicitant - persoana fizică ce depune dosar de finanţare.
ART. 5
Organizarea sesiunii de finanţare
(1) Pentru organizarea sesiunii de finanţare, prin dispoziţia preşedintelui Autorităţii, se stabilesc:
a) sesiunea de depunere a dosarelor de finanţare;
b) suma alocată sesiunii de finanţare.
(2) Dispoziţia preşedintelui prevăzută la alin. (1) se publică pe pagina de internet a Autorităţii, cu cel
puţin 10 zile înainte de data deschiderii sesiunii de finanţare.
ART. 6
Etapele sesiunii de finanţare
Etapele sesiunii de finanţare sunt următoarele:
a) publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a ghidului şi a anunţului de deschidere a sesiunii de
finanţare;
b) depunerea dosarelor de finanţare;
c) analiza conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului şi a proiectului;
d) aprobarea dosarelor de finanţare selectate;
e) postarea pe site-ul Autorităţii a listei dosarelor de finanţare aprobate şi respinse;
f) soluţionarea contestaţiilor;
g) încheierea contractelor de finanţare;
h) implementarea proiectului.
CAPITOLUL II
Eligibilitatea solicitantului şi a proiectului, depunerea dosarului de finanţare
ART. 7
Cuantumul finanţării
(1) Finanţarea se acordă după cum urmează:
a) până la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare;
b) până la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de căldură, exclusiv aparate de aer condiţionat;
c) până la 6.000 lei, pentru instalaţie de producere a energiei termice pe bază de peleţi, brichete,
tocătură lemnoasă, precum şi orice fel de resturi şi deşeuri vegetale, agricole, forestiere şi silvice.
(2) În cazul cumulării în cadrul aceleiaşi cereri de finanţare a două tipuri de instalaţii, cuantumul
finanţării solicitate nu poate depăşi valoarea cea mai mare acordată unui tip de proiect din cele două
cumulate în cadrul programului.
ART. 8
Tipuri de proiecte finanţate prin program
Prin program se finanţează următoarele instalaţii pentru încălzire care utilizează energie regenerabilă,
inclusiv instalaţii pentru înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire:
a) instalarea de panouri solare;
b) instalarea de pompe de căldură, exclusiv aparate de aer condiţionat;
c) centrale termice pe bază de peleţi, brichete, tocătură lemnoasă, precum şi orice fel de resturi şi
deşeuri vegetale, agricole, forestiere şi silvice.
ART. 9
Criterii de eligibilitate a solicitantului
(1) Este considerat eligibil solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este persoană fizică şi îşi are domiciliul pe teritoriul României;
b) este proprietar/coproprietar al imobilului pe/în care se implementează proiectul; imobilul trebuie să
nu facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit
unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
c) nu are obligaţii restante la bugetul de stat, bugete locale, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
3
Ordin nr. 1274/2011 -
d) în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a încălcat dispoziţiile legale privind
protecţia mediului şi nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului.
(2) Nu este eligibil solicitantul care deţine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai
multe construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se
întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două unităţi
individuale, apartamente - locuinţe, aflate în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinţe şi
spaţii cu altă destinaţie, după caz.
ART. 10
Criterii de eligibilitate a proiectului
Este eligibil proiectul care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:
a) respectă prevederile naţionale şi comunitare privind protecţia mediului;
b) proiectul vizează realizarea unei instalaţii conform cu scopul programului şi cu prevederile
prezentului ghid.
ART. 11
Categorii de cheltuieli eligibile
(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:
a) achiziţia de instalaţii pentru producerea de energie termică, inclusiv instalaţii pentru înlocuirea sau
completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie regenerabilă;
b) cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului, efectuarea, verificarea probelor şi
încercărilor;
c) taxa pe valoarea adăugată (TVA).
(2) Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare
nerambursabilă.
ART. 12
Dosarul de finanţare
Dosarul de finanţare va cuprinde:
a) cerere de finanţare nerambursabilă, conform anexei nr. 2 la prezentul ghid, completată prin
tehnoredactare computerizată şi semnată de solicitant, în original;
b) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3 la prezentul ghid, completată
şi semnată de către solicitant, în original;
c) copie de pe actul de identitate al solicitantului;
d) extras de carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile sau extras de carte funciară
pentru autentificare valabil la data depunerii cererii de finanţare, care să ateste dreptul de
proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe/în care se va realiza proiectul, în original,
pentru solicitanţii care deţin individual un imobil;
e) copia cărţii funciare şi extras de carte funciară individuală, pentru proprietăţi comune, pot fi
maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate trebuie să fie egale cu 1
(un) întreg;
f) autorizaţie de construire emisă solicitantului, în copie legalizată pentru imobilele aflate în
construcţie, valabilă la data depunerii, inclusiv ordinul de începere a lucrărilor emis în conformitate cu
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
g) certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, în original, valabil la data
depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza cărora îşi are domiciliul
solicitantul;
h) adeverinţă privind existenţa contului bancar al solicitantului finanţării, emisă de o bancă comercială,
sau extras de cont;
i) un plic pe care se va completa numele şi adresa completă a solicitantului, titlul programului:
"Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv
înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire", precum şi sesiunea de depunere.
ART. 13
4
Ordin nr. 1274/2011 -
Depunerea dosarului de finanţare
(1) Dosarul de finanţare va avea ordinea prezentată la art. 12.
(2) Lipsa unui document sau prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau ieşirea sa din
perioada de valabilitate, precum şi neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate determină respingerea
dosarului de finanţare.
(3) Solicitantul poate depune dosarul de finanţare începând cu prima zi de deschidere a sesiunii de
depunere.
(4) Un solicitant poate depune în cadrul sesiunii de finanţare o singură cerere de finanţare. În cadrul
aceleiaşi cereri de finanţare se pot cumula două tipuri de instalaţii. În cazul imobilelor cu doi sau mai
mulţi coproprietari se poate depune o singură cerere de finanţare, pentru acel imobil, pe sesiune.
(5) Dosarul de finanţare conţinând toate documentele obligatorii menţionate la art. 12 va fi depus la
sediul agenţiei judeţene pentru protecţia mediului pe raza căreia domiciliază solicitantul.
(6) Documentele se vor depune într-un singur exemplar.
(7) Dosarul de finanţare se depune personal la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului pe raza
căreia domiciliază solicitantul.
(8) Personalul agenţiei judeţene pentru protecţia mediului pe raza căreia domiciliază solicitantul, cu
responsabilităţi în derularea programului, verifică conformitatea administrativă a documentelor şi
completează fişa prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ghid.
(9) După constatarea conformităţii, cererea de finanţare primeşte număr de înregistrare de la agenţia
judeţeană pentru protecţia mediului pe raza căreia domiciliază solicitantul, în ordinea sosirii.
(10) Documentele depuse de către solicitant, însoţite de fişa conformităţii administrative, vor fi
introduse în plic de către personalul agenţiei judeţene pentru protecţia mediului pe raza căreia domiciliază
solicitantul şi înaintate Autorităţii.
(11) Cererea de finanţare se completează prin tehnoredactare computerizată. Nu se acceptă cereri de
finanţare cu ştersături sau completări făcute manual.
CAPITOLUL III
Verificarea conformităţii administrative, analiza, selectarea dosarelor de finanţare şi acordarea
finanţării
ART. 14
Verificarea conformităţii administrative
(1) Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului pe raza căreia domiciliază solicitantul procedează la
verificarea existenţei în dosar a tuturor documentelor solicitate, în formatul solicitat, completând fişa
conformităţii administrative prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ghid, şi, ulterior, înregistrează cererea de
finanţare nerambursabilă.
(2) Dosarele de finanţare conforme din punct de vedere administrativ se trimit în plic sigilat împreună
cu fişa conformităţii administrative completată la Autoritate.
ART. 15
Analiza şi selectarea dosarelor de finanţare
(1) În cadrul sesiunii de depunere, Comisia de analiză numită prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii
procedează la:
a) verificarea informaţiilor înscrise pe plicul conţinând dosarul de finanţare;
b) deschiderea plicului conţinând dosarul de finanţare al solicitantului;
c) analiza eligibilităţii solicitantului şi a proiectului;
d) înaintarea către Comitetul director al Autorităţii a centralizatorului cuprinzând proiectele selectate,
precum şi a centralizatorului cuprinzând proiectele neselectate la finanţare.
(2) Comisia poate solicita documente sau informaţii suplimentare cu privire la documentele depuse, în
vederea clarificării dosarului de finanţare, dacă pe parcursul analizei se constată necesitatea furnizării lor.
Solicitanţii au obligaţia de a furniza, în maximum 10 zile lucrătoare de la data solicitării, documentele şi
informaţiile solicitate; în caz contrar, dosarul de finanţare este respins.
5
Ordin nr. 1274/2011 -
ART. 16
Aprobarea dosarelor de finanţare
(1) După avizare, Comitetul director al Autorităţii propune spre aprobare Comitetului de avizare al
Autorităţii centralizatorul cuprinzând proiectele selectate.
(2) Comitetul director al Autorităţii avizează centralizatorul privind proiectele respinse.
ART. 17
Comunicarea rezultatelor
Comunicarea hotărârii Comitetului de avizare al Autorităţii privind proiectele aprobate, respectiv
centralizatorul cuprinzând proiectele respinse se realizează prin postarea pe site-ul Autorităţii.
ART. 18
Contestaţii
(1) Se poate depune contestaţie privind decizia Comitetului director la sediul Autorităţii, în termen de
10 zile de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la postarea listei cu dosarele de finanţare respinse
pe site-ul Autorităţii.
(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor, numită prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii, analizează
motivele respingerii şi înaintează Comitetului director propunerea de aprobare sau respingere a
contestaţiei.
(3) Autoritatea soluţionează contestaţia în termen de 15 zile de la înregistrarea acesteia la registratura
Autorităţii.
ART. 19
Acordarea finanţării
(1) Solicitantul a cărui cerere de finanţare a fost aprobată se prezintă la sediul agenţiei judeţene pentru
protecţia mediului pe raza căreia domiciliază, pentru semnarea contractului de finanţare nerambursabilă,
având asupra sa actul de identitate, în original.
(2) Se consideră renunţare la finanţarea aprobată neprezentarea solicitantului pentru semnarea
contractului de finanţare nerambursabilă în termen de 60 de zile de la comunicarea aprobării dosarului de
finanţare, respectiv de la publicarea pe site-ul Autorităţii a listei dosarelor de finanţare aprobate.
ART. 20
Contractul de finanţare nerambursabilă
(1) Modelul contractului de finanţare nerambursabilă este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ghid.
(2) Contractul de finanţare nerambursabilă se întocmeşte în două exemplare originale, dintre care unul
pentru Autoritate şi unul pentru beneficiar.
(3) Contractul de finanţare nerambursabilă intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţile
contractante şi este valabil până la finalizarea proiectului, dar nu mai târziu de 12 luni de la data semnării.
(4) Contractul de finanţare nerambursabilă se poate modifica cu acordul părţilor, prin act adiţional. În
cazul în care solicitarea de modificare, prin act adiţional, aparţine beneficiarului, aceasta va fi prezentată
în scris cu minimum 30 de zile lucrătoare înainte de data la care se doreşte a se opera modificarea.
(5) În condiţiile neexecutării de către beneficiar a obligaţiilor din contractul de finanţare
nerambursabilă, acesta poate fi reziliat, beneficiarul fiind înştiinţat asupra rezilierii contractului prin
"Notificare de reziliere a contractului pentru finanţare".
(6) Rezilierea contractului de finanţare nerambursabilă din culpa beneficiarului are drept consecinţă
restituirea, în termenul precizat în notificare, de către beneficiar a finanţării primite, sub formă de plată de
daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanţarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă
dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României,
calculată de la data plăţii. În cazul nerestituirii finanţării, Autoritatea procedează la executarea
contractului de finanţare nerambursabilă, în condiţiile Codului de procedură fiscală.
(7) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de decontare, beneficiarul nu este obligat la
plata de daune-interese.
ART. 21
Decontarea cheltuielilor eligibile
(1) Suma aprobată nu se poate suplimenta, beneficiarul trebuind să asigure din surse proprii finalizarea
6
Ordin nr. 1274/2011 -
proiectului.
(2) Autoritatea nu acordă plăţi în avans şi finanţează cheltuieli eligibile efectuate după semnarea
contractului de finanţare nerambursabilă. De asemenea, Autoritatea nu efectuează plăţi pentru facturile
reprezentând avansuri în baza contractelor încheiate între beneficiarii finanţării şi furnizorii de
servicii/produse/lucrări aferente proiectului.
(3) Odată cu depunerea dosarului de decontare, beneficiarul este obligat să facă dovada achitării
integrale a serviciilor/produselor/lucrărilor aferente proiectului.
ART. 22
Documente obligatorii necesare decontării
Beneficiarii finanţării vor depune la sediul agenţiei judeţene pentru protecţia mediului pe raza căreia îşi
are domiciliul solicitantul dosarul de decontare conţinând următoarele documente:
a) cererea de tragere, conform anexei nr. 1 la contractul de finanţare nerambursabilă, prevăzut în anexa
nr. 5 la prezentul ghid, completată integral prin tehnoredactare computerizată şi semnată de beneficiar;
b) contractul de execuţie, în copie legalizată;
c) factura fiscală/facturile fiscale, în copie (se va/se vor prezenta şi în original, în vederea certificării
conformităţii de către personalul agenţiei judeţene pentru protecţia mediului responsabil cu derularea
programului);
d) documente bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate (extrase de cont cu viza instituţiei
financiar-bancare însoţite de ordine de plată) şi/sau chitanţă;
e) proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în original;
f) certificatul de garanţie emis de producător pentru instalaţie, în copie;
g) un plic pe care se vor completa numele şi adresa completă ale solicitantului, titlul programului:
"Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv
înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire", precum şi numărul şi data contractului de
finanţare nerambursabilă în baza căruia se solicită decontarea.
ART. 23
Condiţii generale ale documentelor depuse în vederea decontării
(1) Factura depusă în vederea decontării va trebui să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să fie completată integral şi corect;
b) să fie emisă înainte de data depunerii cererii de tragere la Autoritate şi după data semnării
contractului de finanţare nerambursabilă;
c) să precizeze data şi numărul contractului conform căruia se emite.
(2) Autoritatea finanţează suma solicitată prin cererea de tragere, însoţită de documentele justificative,
dar nu mai mult decât suma prevăzută în contractul de finanţare nerambursabilă.
(3) Ulterior verificării şi stabilirii conformităţii documentelor aferente cererii de tragere, personalul
Autorităţii sau reprezentanţii instituţiilor desemnate pentru controlul programului pot efectua o vizită la
punctul de lucru unde se implementează proiectul. Beneficiarul este obligat să prezinte toate documentele
solicitate care au legătură cu proiectul odată cu efectuarea controlului. În urma controlului se va întocmi o
notă de control, care va fi semnată de cel care efectuează controlul şi de către beneficiar.
(4) În cazul în care există neconcordanţe între documentele verificate în vederea decontării şi realitatea
constatată pe teren, Autoritatea dispune rezilierea contractului în condiţiile art. 20 alin. (6) şi alin. (7).
ART. 24
Monitorizarea
(1) Beneficiarul este obligat să menţină investiţia realizată în cadrul programului pentru o perioadă de
cel puţin un an după finalizarea sa.
(2) În perioada de monitorizare personalul Autorităţii sau reprezentanţii instituţiilor desemnate pentru
controlul programului pot efectua vizite la faţa locului, în vederea constatării menţinerii/nemenţinerii
investiţiei realizate.
(3) Finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată în cazul în care obiectivele finanţate nu sunt
folosite conform scopului stabilit, precum şi în cazul în care acestea au fost vândute în timpul derulării
proiectului şi/sau după finalizarea proiectului, pe o perioadă de un an.
7
Ordin nr. 1274/2011 -
ART. 25
Reguli de publicitate privind programul
(1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu
programul se publică pe site-ul Autorităţii, www.afm.ro, şi/sau al Ministerului Mediului şi Pădurilor,
www.mmediu.ro
(2) Singurele informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la program sunt
cele transmise sub formă de comunicate de presă din partea Ministerului Mediului şi Pădurilor şi/sau a
Autorităţii.
ART. 26
Păstrarea documentelor de către Autoritate
(1) Autoritatea păstrează documentele gestionate în cadrul programului, în conformitate cu legislaţia în
vigoare şi cu normele sale interne.
(2) Documentaţia depusă de către solicitant, care a fost aprobată, nu se restituie. Pe bază de solicitare
scrisă, Autoritatea poate elibera solicitantului copii ale documentelor depuse.
(3) Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate restitui cererea de finanţare depusă de către persoana
fizică, în condiţiile în care aceasta a fost respinsă.
ART. 27
Responsabilităţi privind gestionarea datelor cu caracter personal
Autoritatea răspunde, în condiţiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparţinând
persoanelor participante în cadrul programului, pe care aceasta le prelucrează.
ART. 28
Anexe
Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezentul ghid.
ANEXA 1
la ghidul de finanţare
FIŞA
conformităţii administrative
Numele şi prenumele solicitantului: ......................................
Nr. şi seria actului de identitate: ......................................
Nr. de înregistrare a dosarului de finanţare la agenţia teritorială a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia
Mediului: ................................
______________________________________________________________________________
|Nr. | DOCUMENTUL SOLICITAT* | DA | NU | Nu se |
|crt.| | | | aplică |
|____|______________________________________________________|____|____|________|
| 1. | Cerere de finanţare nerambursabilă, conform | | | |
| | anexei nr. 2 la ghidul de finanţare a Programului | | | |
| | privind instalarea sistemelor de încălzire care | | | |
| | utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea | | | |
| | sau completarea sistemelor clasice de încălzire, | | | |
| | completată prin tehnoredactare computerizată şi | | | |
| | semnată de solicitant, în original | | | |
|____|______________________________________________________|____|____|________|
| 2. | Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, | | | |
| | conform anexei nr. 3 la ghidul de finanţare a | | | |
| | Programului privind instalarea sistemelor de | | | |
| | încălzire care utilizează energie regenerabilă, | | | |
| | inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor | | | |
| | clasice de încălzire, completată şi semnată de | | | |
| | solicitant, în original | | | |
|____|______________________________________________________|____|____|________|
8
Ordin nr. 1274/2011 -
| 3. | Act de identitate al solicitantului, în copie | | | |
|____|______________________________________________________|____|____|________|
| 4. | Extras de carte funciară pentru informare, nu mai | | | |
| | vechi de 30 de zile, sau extras de carte funciară | | | |
| | pentru autentificare valabil la data depunerii | | | |
| | cererii de finanţare, care să ateste dreptul de | | | |
| | proprietate/coproprietate al solicitantului asupra | | | |
| | imobilului pe/în care se va realiza proiectul, în | | | |
| | original, pentru solicitanţii care deţin individual | | | |
| | un imobil | | | |
|____|______________________________________________________|____|____|________|
| 5. | Copia cărţii funciare şi extras de carte funciară | | | |
| | individuală, pentru proprietăţi comune; pot fi | | | |
| | maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi | | | |
| | carte funciară, care adunate trebuie să fie egale cu | | | |
| | 1 (un) întreg | | | |
|____|______________________________________________________|____|____|________|
| 6. | Autorizaţie de construire emisă solicitantului, în | | | |
| | copie legalizată pentru imobilele aflate în | | | |
| | construcţie, valabilă la data depunerii, inclusiv | | | |
| | ordinul de începere a lucrărilor emis în conformitate| | | |
| | cu Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării | | | |
| | lucrărilor de construcţii, republicată, cu | | | |
| | modificările şi completările ulterioare | | | |
|____|______________________________________________________|____|____|________|
| 7. | Certificat de atestare fiscală privind plata | | | |
| | obligaţiilor la bugetul local, în original, valabil | | | |
| | la data depunerii dosarului de finanţare | | | |
|____|______________________________________________________|____|____|________|
| 8. | Adeverinţă privind existenţa contului bancar al | | | |
| | solicitantului finanţării, emisă de o bancă | | | |
| | comercială, sau extras de cont | | | |
|____|______________________________________________________|____|____|________|
| 9. | Plic | | | |
|____|______________________________________________________|____|____|________|
| Numele şi prenumele | Semnătura | Ştampila |
| persoanei desemnate din | | agenţiei teritoriale |
| partea agenţiei teritoriale | | pentru protecţia mediului |
| pentru protecţia mediului | | |
|_________________________________|_____________|______________________________|
| | | |
|_________________________________|_____________|______________________________|
* În funcţie de documentul cu care solicitantul face dovada proprietăţii imobilului se va bifa unul dintre
punctele 4, 5, 6, pentru celelalte două bifându-se "Nu se aplică".
ANEXA 2
la ghidul de finanţare
Nr. de înregistrare la agenţia teritorială a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului: ..../..........
Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu: ..../..........
CERERE
de finanţare nerambursabilă
I. Date de identificare a solicitantului*
______________________________________________________________________________
| Numele şi prenumele solicitantului (conform actului de identitate): |
| ............................................................................ |
| Numărul şi seria actului de identitate: BI/CI .............................. |
9
Ordin nr. 1274/2011 -
| Valabilitatea actului de identitate: ................. - ................... |
| Codul numeric personal: ..................................... |
| Adresa completă a solicitantului |
| Str. ...................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. .... |
| Localitatea (oraş/municipiu/comună, sat) ................................... |
| Judeţul/sectorul .............................. |
| Telefon fix: prefix judeţ ................., nr. telefon ................... |
| Telefon mobil: ......................................... |
| Fax: ................. e-mail: ......................... |
| Adresa completă a imobilului la care se implementează proiectul |
| Str. ...................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. .... |
| Localitatea (oraş/municipiu/comună, sat) ................................... |
| Judeţul/sectorul ....................................... |
| Cont deschis la Banca ....................., sucursala ..................... |
| Cont IBAN .............................................. |
| (Se va ataşa adeverinţa privind existenţa contului, emisă de bancă.) |
|______________________________________________________________________________|
* Este obligatorie completarea tuturor datelor. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate potrivit
notificării nr. 0023394/2010, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi
completările ulterioare, în scopul analizei dosarului de finanţare. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza
unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile
prevăzute de Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, printr-o cerere scrisă, semnată
şi datată, trimisă pe adresa autorităţii.
II. Finanţare solicitată
Subsemnatul/Subsemnata, .............................................., cu datele de identificare sus-menţionate,
solicit o finanţare nerambursabilă în sumă de ................. lei, reprezentând cofinanţare pentru realizarea
proiectului .............................. . (Se va preciza tipul proiectului conform art. 8 din Ghidul de finanţare a
Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv
înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire.) Cheltuielile din cadrul proiectului sunt cele
prezentate în tabelul de mai jos.
Numele şi prenumele solicitantului .......................................
______________________________________________________________________________
| DATE PRIVIND INSTALAŢIILE PENTRU ÎNLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR |
| CLASICE DE ÎNCĂLZIRE CU SISTEME CARE UTILIZEAZĂ ENERGIE SOLARĂ ŞI FINANŢAREA |
| SOLICITATĂ |
|______________________________________________________________________________|
|Denumirea |Destinaţia |Tipul |Puterea |Bucăţi|Valoarea | Valoarea |
|instalaţiei |(apă caldă |instalaţiei|(kW/buc.) | |(fără TVA)| (cu TVA) |
|(de exemplu:|menajeră/ | |sau | |- în lei -| - în lei -|
|panou solar,|încălzire | |capacitatea| | | |
|controler |locuinţă) | |(l/buc.) | | | |
|electronic, | | | | | | |
|boiler etc.)| | | | | | |
|____________|___________|___________|___________|______|__________|___________|
| | | | | | | |
|____________|___________|___________|___________|______|__________|___________|
| | | | | | | |
|____________|___________|___________|___________|______|__________|___________|
| | | | | | | |
|____________|___________|___________|___________|______|__________|___________|
| | | | | | | |
|____________|___________|___________|___________|______|__________|___________|
| | | | | | | |
|____________|___________|___________|___________|______|__________|___________|
| | | | | | | |
10
Ordin nr. 1274/2011 -
|____________|___________|___________|___________|______|__________|___________|
| | | | | | | |
|____________|___________|___________|___________|______|__________|___________|
| Cheltuieli cu montajul şi punerea în funcţiune a | | |
| sistemului, efectuarea, verificarea probelor şi | | |
| încercărilor: | | |
|_______________________________________________________|__________|___________|
| | | |
|_______________________________________________________|__________|___________|
| Total investiţie | | |
|_______________________________________________________|__________|___________|
| Valoare finanţare solicitată | | |
|_______________________________________________________|__________|___________|
Semnătura ............................
ANEXA 3
la ghidul de finanţare
DECLARAŢIE
pe propria răspundere
Subsemnatul/Subsemnata, ..........................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile
aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:
a) imobilul în/pe care se realizează investiţia nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la
instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri
de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
b) în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu am încălcat dispoziţiile legale privind
protecţia mediului şi nu sponsorizez activităţi cu efect negativ asupra mediului;
c) cheltuielile eligibile pentru care solicit finanţarea prin Programul privind instalarea sistemelor de
încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de
încălzire (programul) nu fac obiectul unui alt program de finanţare;
d) sunt de acord cu faptul că, în timpul procesului de analiză şi selectare a proiectului, poate apărea ca
necesară completarea dosarului de finanţare cu noi documente, pe care, la solicitarea comisiei de analiză,
mă oblig să le depun în termenul prevăzut în cuprinsul ghidului de finanţare a programului;
e) sunt de acord să finanţez partea ce îmi revine din valoarea eligibilă totală aferentă proiectului,
precum şi toate costurile neeligibile necesare implementării proiectului;
f) mă angajez să menţin în funcţiune instalaţiile pentru care se acordă finanţare pentru o perioadă de
minimum un an;
g) sunt de acord ca reprezentanţii Administraţiei Fondului pentru Mediu sau ai instituţiilor desemnate
de autoritatea centrală pentru protecţia mediului sau alte instituţii cu atribuţii în verificarea şi controlul
utilizării banului public să verifice folosirea finanţării nerambursabile primite;
h) finanţarea nerambursabilă solicitată, în situaţia aprobării şi acordării, va fi utilizată în mod exclusiv
pentru scopurile declarate în cererea de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de
finanţare;
i) respect legislaţia naţională şi comunitară în domeniul protecţiei mediului;
j) am luat cunoştinţă de faptul că prezentarea eronată sau falsă a datelor şi informaţiilor conţinute în
cererea de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare va duce automat la
respingerea acestuia ori la neselectarea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca
finanţare în cadrul programului;
k) nu înregistrez obligaţii restante la bugetul de stat sau la bugetele locale din alte localităţi decât cea pe
raza căreia am domiciliul;
l) nu am mai aplicat pentru acelaşi imobil şi nu am depus o altă cerere de finanţare care să fi fost
11
Ordin nr. 1274/2011 -
acceptată în cadrul acestei sesiuni.
Subsemnatul/Subsemnata, înţelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor
în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că
nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute
în cererea de finanţare şi în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare depus, garantând,
de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete.
Prin semnarea prezentei, confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate conţinutul cererii de
finanţare.
Numele şi prenumele solicitantului ...............................
Semnătura ..........................
ANEXA 4
la ghidul de finanţare
GRILA DE VERIFICARE
pentru eligibilitatea solicitantului şi a proiectului
I. Datele de identificare a solicitantului şi a dosarului de finanţare
Solicitant: ..................................
Adresă: ......................................
Numărul de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu:
......................
II. Eligibilitatea solicitantului
Se bifează cu "x" una dintre coloanele DA sau NU şi, la final, la pct. VI,
căsuţa "ACCEPTAT" sau "RESPINS"
______________________________________________________________________________
|Nr. | | DA | NU |
|crt.| | | |
|____|_______________________________________________________________|____|____|
| 1.| Este persoană fizică şi are domiciliul pe teritoriul României.| | |
|____|_______________________________________________________________|____|____|
| 2.| Este proprietar/coproprietar al imobilului pe care se | | |
| | implementează proiectul. | | |
|____|_______________________________________________________________|____|____|
| 3.| Nu înregistrează obligaţii restante la bugetul de stat sau | | |
| | bugetul local. | | |
|____|_______________________________________________________________|____|____|
| 4.| Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, din care | | |
| | trebuie să rezulte că imobilul pus la dispoziţie pentru | | |
| | realizarea proiectului nu face obiectul unui litigiu în curs | | |
| | de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul | | |
| | vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului | | |
| | comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză| | |
| | de utilitate publică, este conformă ghidului de finanţare. | | |
|____|_______________________________________________________________|____|____|
III. Eligibilitatea proiectului
______________________________________________________________________________
|Nr. | | DA | NU |
|crt.| | | |
|____|_______________________________________________________________|____|____|
| 1.| Proiectul vizează realizarea unei instalaţii conforme cu | | |
| | scopul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire | | |
| | care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau | | |
| | completarea sistemelor clasice de încălzire, şi cu prevederile| | |
| | Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea | | |
12
Ordin nr. 1274/2011 -
| | sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, | | |
| | inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de | | |
| | încălzire. | | |
|____|_______________________________________________________________|____|____|
IV. Cheltuieli eligibile ale proiectului
______________________________________________________________________________
|Nr. | Cheltuieli eligibile | Lei |
|crt.| | |
|____|_______________________________________________________________|_________|
| 1.| Valoarea totală a cheltuielilor eligibile | |
|____|_______________________________________________________________|_________|
| 2.| Valoarea propusă spre finanţare | |
|____|_______________________________________________________________|_________|
V. Observaţii
VI. Rezultatul analizei
PROIECT ACCEPTAT PROIECT RESPINS
______________________________________________________________________________
| | Numele şi prenumele | Semnătura |
|______________________________|_____________________________|_________________|
| Membru al comisiei | | |
|______________________________|_____________________________|_________________|
| Membru al comisiei | | |
|______________________________|_____________________________|_________________|
| Preşedintele comisiei | | |
|______________________________|_____________________________|_________________|
ANEXA 5
la ghidul de finanţare
CONTRACT
de finanţare nerambursabilă
Nr. ...... din .................
Între:
Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294,
corp A, sectorul 6, cod fiscal 14715650, cont nr. ................, deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti,
reprezentată legal prin ........................... - preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în continuare
AFM,
şi
...................................., cu domiciliul în .................., CI/BI seria .... nr. .............., cont nr.
..............................., deschis la ......................., în calitate de beneficiar, denumit(ă) în continuare
beneficiar, a intervenit următorul contract:
ART. 1
Obiectul contractului
1. AFM acordă beneficiarului o finanţare nerambursabilă, denumită în continuare finanţare, în valoare
de ............ lei, reprezentând cofinanţare pentru realizarea proiectului vizând achiziţia şi punerea în
funcţiune a unei instalaţii ............................ .
2. Finanţarea se acordă numai pentru cheltuielile eligibile şi numai în limita sumei prevăzute la art. 1.
3. Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele criterii generale:
a) sunt necesare pentru realizarea proiectului, sunt în conformitate cu principiile unui management
13
Ordin nr. 1274/2011 -
financiar corespunzător, respectiv utilizarea eficientă a banilor şi realizarea unui raport optim
cost-beneficiu;
b) sunt realizate după semnarea contractului de finanţare şi pe perioada de execuţie a proiectului;
c) sunt efectiv realizate, sunt identificabile, verificabile şi pot fi dovedite prin documente originale.
4. Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, iar beneficiarul are
obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării
din partea AFM.
5. Beneficiarul acceptă finanţarea şi se angajează să desfăşoare proiectul pe propria răspundere.
ART. 2
Destinaţia finanţării
Finanţarea este acordată pentru realizarea proiectului, beneficiarul obligându-se să o utilizeze integral şi
numai pentru acest scop, conform cererii de finanţare.
ART. 3
Durata contractului şi perioada de utilizare a finanţării
Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi îşi încetează valabilitatea la
finalizarea proiectului, dar nu mai târziu de 12 luni de la data semnării.
ART. 4
Modalitatea de plată
1. Utilizarea finanţării de către beneficiar se poate face numai după îndeplinirea de către acesta a
tuturor condiţiilor prevăzute în prezentul contract.
2. Plata se efectuează prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe măsura tragerii sumei şi prin
creditarea contului nr. ..................... deschis de către beneficiar la .............................., numai pe bază de
cerere de tragere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de documentele justificative
prevăzute în anexa nr. 2, în condiţiile în care cererea de tragere şi documentaţia aferentă sunt complete şi
corect întocmite.
Cheltuielile bancare, respectiv comisioanele bancare, diferenţele de curs valutar etc., nu constituie
cheltuieli eligibile.
ART. 5
Obligaţiile beneficiarului
Beneficiarul are următoarele obligaţii:
1. să folosească finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordată;
2. să asigure contribuţia proprie pentru realizarea proiectului;
3. să asigure executarea proiectului cu diligenţa necesară şi eficienţă, în conformitate cu prezentul
contract, precum şi cu legislaţia în vigoare şi standardele de mediu aplicabile;
4. să fie singurul răspunzător în faţa AFM pentru implementarea proiectului;
5. să furnizeze şi să transmită AFM orice altă informaţie sau documente relevante pentru prezentul
contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 7 zile de la cerere;
6. să plătească toate taxele, impozitele şi contribuţiile pe care le datorează potrivit reglementărilor
legale;
7. să utilizeze şi să conserve bunurile achiziţionate în baza prezentului contract cu diligenţele unui bun
proprietar şi să le menţină în funcţiune pe o perioadă de minimum un an de la data finalizării proiectului;
8. să permită reprezentanţilor AFM şi ai instituţiilor însărcinate cu verificarea şi controlul programului
accesul la imobilul în/pe care se realizează proiectul şi la amplasamentul proiectului, pentru inspectarea
activităţilor ce se realizează din finanţarea acordată;
9. să permită personalului AFM să controleze modul în care beneficiarul îndeplineşte obiectivele
proiectului, timp de un an după finalizarea proiectului;
10. să nu sponsorizeze/finanţeze activităţi cu impact negativ asupra mediului, pe perioada de
valabilitate a contractului;
11. să notifice AFM şi să prezinte documentele corespunzătoare în termen de 7 zile în cazul în care
apar modificări cu privire la actele de identitate şi/sau la informaţiile furnizate AFM cu ocazia prezentării
cererii de finanţare sau pe parcursul derulării prezentului contract;
14
Ordin nr. 1274/2011 -
12. să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de
pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare şi terminarea prezentului contract şi a tuturor
documentelor şi activităţilor aferente.
ART. 6
Obligaţiile AFM
AFM are următoarele obligaţii:
1. să asigure finanţarea proiectului în condiţiile menţionate în prezentul contract, în limita fondurilor
disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse în bugetul anual al acesteia;
2. să pună la dispoziţia beneficiarului informaţiile legate de finanţare.
ART. 7
Cazuri de culpă
1. Nerespectarea de către beneficiar a oricăreia dintre obligaţiile sale asumate prin prezentul contract
constituie caz de culpă.
2. Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale beneficiarului:
a) dacă face declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract;
b) dacă comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o
hotărâre judecătorească definitivă;
c) dacă împotriva beneficiarului a fost demarată procedura de executare silită ori a fost instituită o
măsură asiguratorie potrivit legii civile sau penale;
d) dacă situaţia economico-financiară a beneficiarului nu mai asigură condiţii de realizarea a
proiectului.
3. AFM va notifica beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă şi, în cazul în
care deficienţele menţionate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 30 de zile de la data notificării,
aceasta are dreptul să ia următoarele măsuri, fără punerea în întârziere şi fără nicio altă formalitate
prealabilă:
a) sistarea temporară a utilizării finanţării, până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;
b) sistarea definitivă şi rezilierea unilaterală, fără nicio altă formalitate prealabilă, a contractului, cu
recuperarea sumelor virate către beneficiar, în condiţiile Codului de procedură fiscală.
ART. 8
Încetarea contractului
1. Contractul încetează de drept:
a) la data prevăzută în contract;
b) în cazul imposibilităţii obiective a beneficiarului de a realiza proiectul, prin renunţare, cu un preaviz
scris de maximum 30 de zile;
c) la data intervenţiei unui act de autoritate;
d) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care pot
conduce la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură, încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi
contrară instituţiei şi interesului public; acest fapt va fi notificat beneficiarului în termen de 10 zile de la
momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a avut cunoştinţă de
apariţia unor astfel de circumstanţe.
2. Contractul poate înceta prin reziliere, la iniţiativa AFM, în următoarele condiţii:
a) beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract;
b) în situaţia intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 7.2.
3. Rezilierea contractului de finanţare din culpa beneficiarului are drept consecinţă restituirea, în
termenul precizat în notificare/înştiinţarea de plată, de către beneficiar a finanţării primite, sub formă de
plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanţarea nerambursabilă acordată, la care se
adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a
României, calculată de la data plăţii. În cazul nerestituirii finanţării, AFM procedează la executarea
contractului de finanţare/garanţiilor constituite în favoarea sa, în condiţiile Codului de procedură fiscală.
4. Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte
antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la iniţiativa sa, inclusiv majorări de
15
Ordin nr. 1274/2011 -
întârziere, conform legii fiscale aplicabile creanţelor bugetare.
5. În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de decontare, beneficiarul nu este obligat la
plata de daune-interese.
6. În cazul nedepunerii cererii de tragere până la finalizarea contractului, acesta se reziliază fără alte
notificări prealabile.
7. Finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată şi în cazul în care obiectivele finanţate nu sunt
folosite conform scopului stabilit sau nu sunt menţinute în funcţiune o perioadă de un an de la data
finalizării proiectului.
ART. 9
Forţa majoră şi cazul fortuit
1. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi
insurmontabil, intervenit după încheierea contractului şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau
parţial, obligaţiile contractuale.
2. Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:
a) să notifice forţa majoră celeilalte părţi în termen de 5 zile de la data apariţiei;
b) să transmită în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz
de forţă majoră certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă;
c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;
d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
3. Dacă nu se procedează la anunţare, în condiţiile şi termenele prevăzute, partea care o invocă va
suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.
4. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
5. Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile art. 9.2, exonerează de răspundere partea care o
invocă.
6. Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3
luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune:
a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;
b) modificarea contractului.
7. Prevederile de mai sus se aplică şi în cazul fortuit.
ART. 10
Alte clauze
1. Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe
parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.
2. În nicio circumstanţă şi din niciun motiv AFM nu poate fi trasă la răspundere şi obligată la plata de
daune-interese pe durata desfăşurării proiectului şi, ca urmare, AFM nu va accepta nicio cerere de
despăgubire sau plăţi suplimentare.
3. În cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite
pe cheltuiala beneficiarului.
4. Contractul în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot
face obiectul cesiunii; în caz de imposibilitate, neimputabilă beneficiarului, de a executa prevederile
contractuale, activitatea poate fi preluată de succesorii săi în drepturi, cu aprobarea prealabilă a AFM.
5. Beneficiarul va adopta o conduită adecvată, prin care va evita conflictul de interese şi va informa
imediat AFM despre orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.
6. AFM şi beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor şi a informaţiilor legate
de derularea prezentului contract, informaţiile putând fi furnizate numai autorităţilor competente, în
condiţiile legii, sau unor terţe părţi, numai cu acordul părţilor la prezentul contract.
7. Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului, precum şi alte
documente legate de proiect vor rămâne în patrimoniul beneficiarului, care, la solicitarea AFM, va acorda
acesteia dreptul de a utiliza gratuit şi după cum consideră necesar informaţia cuprinsă în rapoartele
proiectului, precum şi rezultatele obţinute, oricare ar fi forma acestora.
16
Ordin nr. 1274/2011 -
8. Beneficiarul are obligaţia de a despăgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate cu
orice reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală,
respectiv brevete de invenţie, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor, legate
de activităţile necesare implementării proiectului şi daune-interese, costuri, taxe şi alte cheltuieli de orice
natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.
9. Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.
10. Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunţare
la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligaţiilor beneficiarului
faţă de aceasta.
11. În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislaţiei aplicabile, părţile au
obligaţia să depună toate diligenţele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la
obligaţiile stabilite în cuprinsul acestuia.
ART. 11
Jurisdicţie
1. Orice neînţelegere rezultând din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe
cât posibil, pe cale amiabilă.
2. În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţei
judecătoreşti de drept comun în a cărei rază teritorială îşi are sediul AFM.
ART. 12
Notificări
1. Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris, la următoarele adrese:
Pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6;
Pentru beneficiar: ....................
2. În cazul în care beneficiarul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta
va fi comunicată în scris AFM.
3. Notificările făcute beneficiarului la adresele menţionate la pct. 1 sau 2 se consideră a fi aduse la
cunoştinţa acestuia.
4. Notificările se pot transmite şi pe fax, la numărul .................. pentru AFM, şi la numărul ...............
pentru beneficiar, cu condiţia să fie confirmate ulterior.
ART. 13
Amendamente
1. Prezentul contract, inclusiv anexele acestuia, pot fi modificate şi/sau completate numai cu acordul
părţilor, consemnat într-un act adiţional.
2. Cererea de modificare a contractului va fi adresată AFM cu minimum 10 zile înaintea datei la care se
doreşte să se opereze modificarea, cu excepţia cazurilor bine întemeiate şi justificate de către beneficiar.
ART. 14
Dispoziţii finale
1. Prezentul contract este titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat şi executat conform
legislaţiei române şi guvernat de aceasta.
2. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentanţii legali
ai beneficiarului, am luat cunoştinţă de prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii.
3. Anexele nr. 1 şi 2, pe care beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă, fac parte integrantă din
prezentul contract.
4. Prezentul contract s-a semnat la data de ........................ în două exemplare, ambele având valoare
juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
Administraţia Fondului pentru Mediu Beneficiar
Preşedinte, Numele şi prenumele
................................... ...................
17
Ordin nr. 1274/2011 -
Semnătura
...................
NOTĂ:
În contractul ce se încheie cu beneficiarul:
- se vor completa toate rubricile rămase libere;
- se vor elimina toate prevederile care nu se potrivesc, se vor renumerota articolele şi paragrafele şi se
vor face corelările corespunzătoare.
ANEXA 1
la contractul de finanţare nerambursabilă
Nr. de înregistrare la agenţia teritorială pentru protecţia mediului: ........../........................
Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM): ........../........................
Numele şi prenumele solicitantului: ......................................
Adresa: ..................................................................
Seria şi nr. actului de identitate: BI/CI ................................
Cont nr. ...................... deschis la ...............................
CERERE DE TRAGERE
În baza Contractului de finanţare nerambursabilă nr. ........... din ......./......./......, vă rog să aprobaţi
prezenta cerere de tragere, pentru
______________________________________________________________________________
| Suma totală aprobată conform | Suma solicitată | Suma aprobată |
| contractului de finanţare | prin prezenta | prin prezenta |
| nerambursabilă | cerere de tragere | cerere de tragere |
| (în lei) | | |
|____________________________________|____________________|____________________|
| 1 | 2 | 3 |
|____________________________________|____________________|____________________|
| | | |
|____________________________________|____________________|____________________|
NOTĂ:
Coloanele nr. 1 şi 2 se completează de către beneficiar, iar coloana nr. 3 se completează de către
personalul AFM.
Ataşez la prezenta cerere documentele justificative (Se va menţiona dacă acestea sunt depuse în
original sau în copie.):
1. .......................................
2. .......................................
3. .......................................
4. .......................................
5. .......................................
6. .......................................
7. .......................................
Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar că am verificat datele din
prezenta cerere şi, în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.
______________________________________________________________________________
| Numele şi prenumele | Aprobat AFM |
| beneficiarului | Preşedinte ........................ |
| | Directorul Direcţiei economice ....................... |
| Semnătura | Control financiar preventiv .......................... |
| | Directorul Direcţiei implementare proiecte ........... |
18
Ordin nr. 1274/2011 -
| | Şeful Serviciului implementare ....................... |
| | Referent de specialitate ............................. |
|_____________________|________________________________________________________|
ANEXA 2
la contractul de finanţare nerambursabilă
LISTA
documentelor justificative pentru efectuarea decontării de către Autoritate şi care însoţesc cererea de
tragere
a) contractul de execuţie, în copie legalizată;
b) factura fiscală/facturile fiscale, în copie (se va/vor prezenta şi în original, în vederea certificării
conformităţii);
c) documente bancare privind achitarea facturii/facturilor fiscale prezentate (extrase de cont cu viza
instituţiei financiar-bancare însoţite de ordine de plată) şi/sau chitanţă;
d) proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în original;
e) certificatul de garanţie emis de producător pentru instalaţie, în copie.
---------------
19

 

Livrare in toata tara: Baia Mare, Sighet, Viseu, Borsa, Satu Mare, Carei, Negresti-Oas, Oradea, Marghita, Beius, Zalau, Cehu Silvaniei, Jibou, Cluj Napoca, Gherla, Dej, Bistrita-Nasaud, Rodna, Targu Mures, Reghin, Tarnaveni, Iernut, Suceava, Vatra Dornei, Campulung Moldovenesc, Botosani, Dorohoi, Iasi, Targu frumos, Pascani, Piatra Neamt, Roman, Targu Neamt, Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni, Vlahita, Bacau, Onesti, Vaslui, Barlad, Husi, Galati, Tecuci, Focsani, Odobesti, Adjud, Sfantu Gheorghe, Covasna, Brasov, Rupea, Rasnov, Sacele, Sibiu, Medias, Agnita, Alba Iulia, Aiud, Arad, Lipova, Timisoara, Lugoj, Deva, Brad, Petrosani, Resita, Oravita, Targu Jiu, Orsova, Craiova, Calafat, Ramnicu Valcea, Caracal, Slatina, Pitesti, Campulung, Turnu Magurele, Targoviste, Ploiesti, Bucuresti, Giurgiu, Urziceni, Slobozia, Calarasi, Fetesti, Braila, Tulcea, Harsova, Constanta, Medgidia, Cernavoda.